Հրապարակումների ցանկ

Գրքեր

1.  Զվարթնոց և զվարթնոցատիպ տաճարներ. ճարտարապետական քննական ակնարկ, Երևան, Հայպետհրատ, 1963, 185 էջ (ռուսերեն ամփոփումով)
2. Տայքի ճարտարապետական հուշարձանները, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1972, 139 էջ (ռուսերեն ամփոփումով)
3. Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1976, 204 էջ (ռուսերեն ամփոփումով)
4. Հայ ճարտարապետության հուշարձաններ. Խորագույն Հայք, Երևան, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1978, 183 էջ (ռուսերեն և ֆրանսերեն ամփոփումներով)
5. Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери…. Ереван, изд-во “Хорурдаин грох”, 1989, 269 стр (с резюме на английском языке)
6. Հայ դասական ճարտարապետության ակունքներում, Երևան, «Մուղնի» հրատարակչություն, 2003, 488 էջ (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն ամփոփումներով)
7. Օրեր տարիներ. բանաստեղծություններ, Երևան, «Արտագերս» հրատարակչություն, 1999, 304 էջ
8. Կտրվեց մորս թզբեհի թելը. բանաստեղծություններ, Երևան, «Նաիրի» հրատարակչություն, 2003, 422 էջ

Հոդվածներ գիտական պարբերականներում, ժողովածուներում, հանրագիտարաններում

1. Архитектор и ученый. – “Литературная Армения”, 1964, N 5, с. 87-89
2. Զվարթնոցի կործանման պատճառները. – «Գիտություն և տեխնիկա», 1966, թիվ 4, էջ 6-9 
3. «Գիրք թղթոցն» ու Մցխեթայի խաչը. – «Գիտություն և տեխնիկա», 1968, թիվ 5, էջ 44-52
4. Բանակ [տաճար]. – Հայկական սովետական հանրագիտարան (ՀՍՀ), Երևան, 1976, հ. 2, էջ 269
5. Զվարթնոց. – «Գարուն», 1980, թիվ 5, էջ 48-56 
6. Ավանի տաճարի կառուցման ժամանակը. – Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, թիվ 2, էջ 69-76
7. Վերակազմության վեց նախագիծ մեկ տաճարի համար. – «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1980, թիվ 3, էջ 96-109
8. О пятикупольной композиции Аванского кафедрального собора. – Второй Международный симпозиум по армянскому искусству. Сборник докладов. Ереван, 1981, том 2, с. 61-65
9. Շատբերդ. – ՀՍՀ, Երևան, 1982, հ. 8, էջ 458
10. Ջվարի. – ՀՍՀ, Երևան, 1983, հ. 9, էջ 523-524
11. Տայոց քար. – ՀՍՀ, Երևան, 1985, հ. 11, էջ 559
12. Օշկ վանք. – ՀՍՀ, Երևան, 1986, հ. 12, էջ 550-551
13. Banak: Six Projects for its Reconstruction. – Armenian Studies in Memoriam Haig Berberian, Editor – Dickran Kouymjian, Lisboa, Galouste Gulbenkian Foundation, 1986, pp. 517-546
14. Զվարթնոց. կոթողի ճակատագիրը։ Զվարթնոցի վերականգնման հարցի շուրջ. – «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք», 1987, թիվ 1, էջ 24-29
15. Типологическая принадлежность храма на горе Килисадаг. – «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1989, թիվ 2, էջ 181-187 
16. Լենինգրադի Իսահակիևյան տաճարի ճարտարապետ Ա. Ռինալդիի նախագծի մասին. – Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1989, թիվ 11, էջ 54-60
17. When was Ani Cathedral Constructed? – Armenian Review, Winter 1990, volume 43, number 4/172, pp. 95-110.
18. Кафедральный храм в Аване. – “Звартноц”, 1991, N 8-9, с. 54-56.
19. Մցխեթի խաչի փոքր եկեղեցու կառուցման ժամանակի ճշգրտումը. – Հայ արվեստի հանրապետական VII գիտական կոնֆերանս։ Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1995, էջ 42-44
20. Զվարթնոց տաճարի գնահատման հարցի շուրջ. – Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական VIII գիտական կոնֆերանս։ Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1997, էջ 33
21. Եկեղեցաշինության նոր դարաշրջանը. – «Արվեստ», 1997, թիվ 6-7, էջ 14-15
22. Հեղինակային իրավունքը ճարտարապետների առօրյայում. – «Արվեստ», 1997, թիվ 7-8, էջ 18-19
23. Կեղծիքը չի կպչում հուշարձաններին. – «Գարուն», 1997, թիվ 3, էջ 85-87
24. Գոթակա՞ն, թե հայ-գոթական ճարտարապետական ոճ. – «Գարուն», 1997, թիվ 7, էջ 54-56
25. Հարատևող թյուրիմացություն. – «Գարուն», 1998, թիվ 2, էջ 39-41
26. Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու սյունակամարաշարի իրականացման ժամանակը. – «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1999, թիվ 2-3, էջ 306-310
27. Գառնիի բոլորակ տաճարի ճարտարապետության առանձնահատկությունները. – «Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը» ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2000, էջ 217-225
28. 1248 տարի և մեկ դար. – «Գիտություն և տեխնիկա», 2000, թիվ 4-6 (437-439), էջ 20-25
29. Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու կառուցման ժամանակի հարցի շուրջ. – «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2001, թիվ 1, էջ 190-201
30. Լեկիթի բոլորակ տաճարը. – «Հանդէս Ամսօրեայ», 2001, էջ 281-354
31. Կրկին Սեն-Շապելի հարթաքանդակների մասին. — «Ճարտարապետություն, շինարարություն», 2011, թիվ 9, էջ 36-39
32. Խոսք գործընկերոջ մասին տարիների հեռվից… Սոս Մանուկյան. — «Ճարտարապետություն, շինարարություն», 2011, թիվ 11-12, էջ 40-43
33. Կրկին Սեն-Շապելի հարթաքանդակների մասին. — «Հանդէս Ամսօրեայ», 2011, էջ 503-528

Հոդվածներ պարբերական մամուլում

1. Գյումուշի հիդրոհանգույցի ճարտարապետությունը. – «Խորհրդային Հայաստան», 8 հունվարի 1950 թ.
2. Հյուսիսային պողոտա. – «Գրական թերթ», 18 օգոստոսի 1954 թ., թիվ 32 (760)
3. Պայքար ավելորդությունների դեմ նախագծման գործում և շինարարության մեջ. – «Հարվածային շինարարություն», 15 նոյեմբերի 1955 թ., թիվ 42 (290)
4. Հրազդանի պրոբլեմը. – «Գրական թերթ», 8 մարտի 1956 թ., թիվ 9 (833)
5. Կառուցումները կատարել համաձայն նախագծի. – «Հիդրոշինարար», 7 ապրիլի 1958 թ., թիվ 14 (403)
6. Ինչու՞ են կառուցվածքները թողնվում անավարտ. – «Հիդրոշինարար», 14 հուլսի 1958 թ., թիվ 27 (416)
7. Մի նորահայտ վկայություն. – «Գրական թերթ», 3 ապրիլի 1959 թ., թիվ 13 (977)
8. Տխուր պատմությունը շարունակվում է. – «Հիդրոշինարար», 8 մարտի 1960 թ., թիվ 10 (497)
9. Հայ ճարտարապետության մեծ երախտավորը. – «Գրական թերթ», 27 մարտի 1964 թ., թիվ 13 (1237)
10. Հուշարձանները օգնություն են պահանջում. – «Երեկոյան Երևան», 13 սեպտեմբերի 1968 թ.
11. Ճարտարապետության դասագիրք. Գրախոսություն. – «Սովետական Հայաստան», 30 նոյեմբերի 1973 թ.
12. Արագացնել, բայց և բացառել շտապողականությունը. Հյուսիսային պողոտան մասնագետների ուշադրության կենտրոնում. – «Երեկոյան Երևան», 22 հոկտեմբերի 1975 թ.
13. Միայն երեք բեկոր (պրպրտումներ Զվարթնոցի ավերակում). – «Երեկոյան Երևան», 1 ապրիլի 1978 թ.
14. Անցյալի ու ապագայի սահմանագծում (Ալեքսանդր Թամանյանի 100-ամյակին). – «Երեկոյան Երևան», 13 մայիսի 1978 թ., թիվ 112 (6256)
15. Նա տեսել է երևի արևային մի քաղաք (Ալեքսանդր Թամանյանի 100-ամյակին). – «Հայրենիքի ձայն», 17 մայիսի 1978 թ.
16. Ավանդներին հավատարիմ (ճարտարապետ Սոս Մանուկյանի ծննդյան 70-ամյակին). – «Սովետական Հայաստան», 28 օգոստոսի 1981 թ.
17. Մեր անվանի ճարտարապետները. Կառուցման տենչով առլեցուն. – «Երեկոյան Երևան», 15 հոկտեմբերի 1981 թ., թիվ 237 (7302)
18. Այսպիսի տարբերակով (Երևանի Հյուսիսային պողոտայի մասին). – «Երեկոյան Երևան», 16 նոյեմբերի 1981 թ.
19. Կրկին Հյուսիսային պողոտայի մասին. – «Երեկոյան Երևան», 16 դեկտեմբերի 1987 թ.
20. Կիսավեր պատեր ավերակի փոխարեն. – «Գրական թերթ», 12 օգոստոսի 1988 թ.
21. Զվարթնոցի ոդիսականը. – «Գրական թերթ», 6 հոկտեմբերի 1989 թ., թիվ 41 (2361) 
22. Զվարթնո՞ցը, թե՞ նորաձև շինություն. – «Հայրենիքի ձայն», 12 մայիսի 1990 թ., թիվ 19 (1292) 
23. Անտեղի անհանգստություն. – «Երեկոյան Երևան», 10 ապրիլի 1991 թ.
24. Մեծ հուշարձանի երկրորդ կործանումը. – «Հայաստանի հանրապետություն» «14-րդ հարկ», 11 սեպտեմբերի 1992 թ., թիվ 24
25. Մարդասիրական միջանցքներ. – «Հայաստանի հանրապետություն», 26 նոյեմբերի 1992 թ.
26. Ռեցիդի՞վ… այո՛. – «Հայաստանի հանրապետություն», 3 նոյեմբերի 1993 թ.
27. Թվում է, թե օդում կախված գմբեթը հենարան չունի. ինչպես հայտնի է, քրիստոնեության 1700 ամյակի առթիվ Սբ. Էջմիածնի Մայր Աթոռի որոշմամբ Երևանում կառուցվելու է Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի. – «Լրագիր օր», 18, 19, 20 հունվարի 1996 թ.
28. Ճարտարապետը (Գրիգոր Աղաբաբյան). – «Հայաստանի հանրապետություն», 28 նոյեմբերի 1996 թ.
29. Այլևս հնարավոր չէ համբերել, առավել ևս՝ հանդուրժել. – «Առավոտ», 12 մայիսի 2000 թ., թիվ 82 (1250)
30. Ինչո՞ւ չկործանվեց Արգել հէկ-ը. – «Հայաստանի Հանրապետություն», 29 օգոստոսի 2000 թ.
31. Անհանդուրժելի անտերություն. – «Առավոտ», 8 դեկտեմբերի 2001 թ., թիվ 231 (1638)
32. Գաղտագողի, բայց քանդում են. բաց նամակ ՀՀ քաղաքաշինության հարգելի նախարար Դավիթ Լոքյանին. – «Առավոտ», 16 փետրվարի 2002 թ.
33. «Հաճելի» թյուրիմացություն. արդեն քանիցս ռադիոյով հաղորդվում է, թե Երևանի Հարավ-Արևմտյան թաղամասում կառուցվում է եկեղեցի՝ Զվարթնոցի տաճարի նմանակը. – «Առավոտ», 27 ապրիլի 2002 թ., թիվ 77 (1727)

Ատենախոսությունների սեղմագրեր

1. Звартноц. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Ереван, 1967, 23 с
2. Храм в Аване и аналогичные памятники. Диссертация на соискание ученой степени доктора архитектуры в форме научного доклада. Ереван, 1992, 59 с

Բանաստեղծություններ ժողովածուներում, ամսագրերում

1. Բանաստեղծություններ. – «Կամուրջներ. Բանաստեղծություններ, պատմվածքներ»։ Ալմանախ։ Երևան, «Նաիրի» հրատարակչություն, 1990, էջ 3-6
2. Բանաստեղծություններ. – «Գարուն» ամսագիր, 1997, թիվ 2, էջ 55