Չափագրություններ

Եռախորան եկեղեցիներ

Ներկայացված են Տ. Մարությանի մենագրություններում հրատարակված եռախորան եկեղեցիների օրինակներ:

Տեսնել ավելին...

Լեռնապատ (Հաջի Ղարա), Կարմիր վանք (Ղըզըլ Քիլիսա), Կոտրած եկեղեցի (նախկին Ղշլաղ գյուղում)

Ներկայացված են Տ. Մարությանի կատարած մի շարք հուշարձանների չափագրություններ:

Տեսնել ավելին...

Միախորան բազիլիկ եկեղեցիներ

Ներկայացված են Իշխանի և Սխտորուտի բազիլիկ եկեղեցիների հատակագծերը:

Տեսնել ավելին...

Միախորան խաչաձև եկեղեցիներ

Ներկայացված են Տ. Մարությանի մենագրություններում հրատարակված մի շարք հուշարձանների հատակագծեր:

Տեսնել ավելին...

Քառախորան եկեղեցիներ

Ներկայացված են Տ. Մարությանի մենագրություններում հրատարակված քառախորան եկեղեցիների հատակագծերի օրինակներ:

Տեսնել ավելին...