Աղբյուր-հուշարձան Արգել ՀԷԿ-ի հարավ-արևելակողմում

Կառուցվել է 1953 թ.: Գտնվում է ՀԷԿ-ի գլխավոր մուտքի անմիջապես աջ կողմում: Աղբյուր-հուշարձանի բնորոշ կողմերից է քառաշարք, աստիճանաբար նվազող դենտիկուլներով քիվը: