Ջրապատվարներ Հրազդան գետի վրա

Հավանաբար կառուցվել են 1955 թ.: