Կարճաղբյուր ՀԷԿ

Կառուցվել է 1937 թ.: Գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղի (նախկինում՝ Գյոդաքբուլաղ) մոտակայքում: Ճակատի գծագրում երևում է, որ շենքը դրված է բարձր եռաստիճան որմնախարսխի վրա: Ճակատի եզրերում՝ կամարաձև խորշերի մեջ, մեկական բացվածք է: